DÖK munkaterv

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

2018-2019-es tanév

 

Az iskolai Diákönkormányzat a 2018-2019. tanévben az SZMSZ-ben foglaltak szerint szeretné folytatni működését, az iskolai életet és a Diákönkormányzat tevékenységét szabályozó dokumentumok (Házirend, SZMSZ, DÖK Ütemterv stb.) figyelembe vételével. A feladatok folyamatos ellátását a havi rendszerességgel megtartandó diákönkormányzati ülések és az osztályok által választott DÖK-képviselők aktív közreműködése biztosítja. Szükség esetén a DÖK vezetése rendkívüli gyűlés összehívását is kezdeményezheti, ha az aktuálisan felmerülő kérdések ezt megkívánják.

 

A Diákönkormányzat az iskola valamennyi képzési formájában részt vevő osztályok együttműködésével végzi tevékenységét, így a szakgimnazista diákok részvétele mellett úgy a szakközépiskolások, mint az OKJ-s képzésben résztvevő diákok véleményét is módjában áll figyelembe venni. A DÖK az osztályonként választott 2-2 fős képviseletből áll össze, amely gyűléseit a patrónus tanár jelenlétében, a DÖK szeptemberi tisztújító közgyűlésén választandó titkárának (igazolt távolléte esetén titkárhelyettesének) levezetése mellett tartja meg, lehetőség szerint minden hónap első szerdáján, rövid jegyzőkönyvben rögzítve az ott elhangzottakat.

Az iskolavezetéssel való közvetlen kapcsolattartásról az iskola igazgatója, Polyákné Gajdos Katalin gondoskodik, aki szükség esetén személyesen is részt vesz az üléseken, akadályoztatása esetén képviseletét az általános igazgatóhelyettes látja el.

 

A DÖK Munkaterve a korábbi évek gyakorlatát követi, kiegészítve természetesen azokkal az elemekkel, melyek a folyamatos megújulást, a feladatkörök bővítését jelentik. A cél továbbra is a tanulók és a pedagógus közösség hatékony együttműködésének biztosítása, összhangban az oktató-nevelő munka diákszemléletű támogatásával, illetve a diákság kortársi kapcsolatainak bővítésével, a szabadidő optimális eltöltésének elősegítésével. Lényeges, hogy a korábbi években a külhoni magyar iskolákkal felvett kapcsolatokat a jövőben is szeretnénk gyümölcsöztetni, bővíteni, ezért a DÖK céljai között szerepet kap az ilyen tartalmú pályázatok figyelemmel kísérése.

A 2014 óta működő DÖK gólyatábor jövőbeni megrendezését továbbra is fontosnak tartjuk, mivel a jelentkezések magas száma azt bizonyítja, hogy jelentős igény van rá.

 

A Diákönkormányzat mind – a működéséhez szorosan kapcsolódó – általános, mind pedig az esetenként adódó, speciális feladatok ellátását örömmel vállalja az iskolai élet gördülékeny szervezése érdekében. A DÖK képviselői a fentiek fényében érdeklődési körükkel egybecsengő feladatokért vállalhatnak alkalmi, ill. az egész tanévre szóló felelősséget (pl. DÖK hirdető tábla karban tartása, pályázatok, versenyek, jogszabályi változások figyelemmel kísérése, közösségi programok szervezése, részvétel segélyakciókban, táboroztatás stb.).

 

Konkrét feladataink és elképzeléseink a 2018-2018-es tanévre nézve az alábbiakban foglalhatók össze:

  • az iskola alapdokumentumainak, szabályzatainak véleményezése, javaslattételi jog gyakorlása;
  • igény esetén segítségnyújtás a tanév kiemelkedő eseményeinek megszervezéséhez (gólyatábor, gólyaavató, szalagavató, ballagás, Verebély-nap, stb.);
  • közreműködés iskolánk népszerűsítésében (általános iskolák megkeresése, részvétel börzéken);
  • fegyelmi eljárás lefolytatásában való részvétel;
  • a korosztályi és iskolai problémák megoldásának elősegítése, megoldások keresése a diákság bevonásával (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, agresszió, deviáns magatartás elleni küzdelem; környezettudatos életmód kialakítása; tehetségek támogatása; integrációs folyamatok elősegítése);
  • a közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának elősegítése;
  • a diákönkormányzatok működéséhez kapcsolódó fórumokon való részvétel (diákközgyűlés, diákparlament, képzések, tájékoztatók);
  • szoros együttműködés a XIII. kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal;
  • az elmúlt években megteremtett hagyományok folytatása (gólyatábor, csapatépítő kirándulás szervezése, karácsonyi segélyakciókban való részvétel, Valentin-napi levelezés szervezése, papír- és kupakgyűjtés, kapcsolattartás a külhoni magyarsággal stb.), új hagyományok teremtése.

 

Diákönkormányzatunk lényege közösségformáló erejében rejlik, melynek jól érzékelhető hatása, hogy a diákok többsége érdeklődéssel követi nyomon a diákönkormányzat tevékenységét, szívesen segíti elő annak hatékony működését. Iskolánkban a pedagógusok segítő hozzáállása mellett lehetőség van a javaslattétel és a szabad véleménynyilvánítás jogának kulturált gyakorlására, ami meglátásunk szerint elengedhetetlen a sikeres együttműködéshez.

 

Budapest, 2018. augusztus 31.

Zákány Irma Ildikó

DÖK patronáló tanár