Ezen a napon: 2019-09-24

Tájékoztató a középiskolai nyelvtanulási programról

A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében 2020-tól a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumitanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részta Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban:Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországbanés Kínában. (Kínába kizárólag a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulói utazhatnak nyelvet tanulni.)A nyelvtanulási program hazai költségvetési forrásbólvalósul meg, azt teljes egészében a magyar állam finanszírozza.A program szakmai végrehajtását az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Tempus Közalapítvány végzi.A nyelvtanfolyamokrólA nyelvtanulási program keretében acélországokban működőminősített nyelviskolákbantörténő nyelvtanulás támogatható, ahola megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett felkészülten vállalnak felelősséget aközépiskolástanulókért. A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül kulturális és szabadidős programok keretében további lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a célnyelv használatára. A nyelviskolákaz újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvetés fejlessze nyelvi kompetenciáját.A program keretében a tanulók külföldi nyelvtanfolyam helyett azintézményük szervezésében,partnerintézményiegyüttműködésben is részt vehetnek, amelynek célja, hogy a célországi partnerintézményeknél fejlesszék nyelvtudásukat.Ki jelentkezhet a nyelvtanulásiprogramra? A középiskolai nyelvi programban előszöra 2019/2020-as tanévben 9. és 11. osztályos nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók jogosultakalanyi jogonrészt vennipályázat útján.A nyelvi előkészítőt végző tanulók és a két tanítási nyelvű középiskolák tanulói választhatnak, hogy a nyelvi előkészítő év után (azaz a 9/Ny illetve a 9/Kny évfolyam után), vagy a 9. osztály elvégzése után kívánnak-ekiutazni. Ezt követően további egy alkalommal vehetnek részt célországi nyelvi képzésben (tehát a 11. évfolyam után).Mely nyelvek választhatók?A nyelvtanulási program keretében angol, francia vagy német nyelv választható. A nyelv kiválasztásánál egyetlen megkötés van: a tanulónaka pályázat évében aköznevelésiintézményben tanulnia kell a választott nyelvet.

Érdemes elsősorban azt a nyelvet választani, amelyben a tanuló már magasabb szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés ebben az esetben leghatékonyabb. (Ha azonban az első idegen nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, elképzelhető, hogy aprogram adtalehetőséget más nyelvből, pl. további nyelvvizsga/érettségi megszerzésére kívánja felhasználni.)Mit támogat a nyelvtanulási program? A nyelvtanulási programa célországokban való nyelvtanulásra nyújt támogatást: fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a tanuló biztosítását, a szállást és ellátást,a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket, a megélhetés költségeit.A partnerintézménnyel történő közös projekt más típusú költségeire is hasonló módon nyújt támogatást a program. A támogatás még a tervezett kiutazás előtt kifizetésre kerül, így önerő, előfinanszírozás nem szükséges.Hogyan lehet jelentkezni a programra?A nyelvi program 2020-ban indul, a jelentkezések még nem kezdődtek el.A pályázati felhívás várhatóan 2019 végén jelenik meg, a pályázatok beadására 2020 első hónapjaiban kerül majd sor.Jelenleg a program előkészítése zajlik, többek között a tanulók részvételi szándékának előzetes felmérése.Kérjük, hogy a tanulók és szüleik először a tanulók középiskolájában érdeklődjenek, hogy az intézmény pl. közös kiutazással, partneriskolai, szakmai partneriegyüttműködés megszervezésével kíván-e részt venni a nyelvi programban.Amennyiben a tanuló éscsaládja úgy ítéli meg, hogy a tanuló nyelvi szintje, önállósága megengedi,hogy az egyéni kiutazást válasszák, kérjük, kövessék figyelemmel aTempus Közalapítvány honlapján a nyelvi programmal kapcsolatos híreket.

Tempus Közalapítvány Nyelvtanulási Program

www.tka.hu/nyelvtanulas